GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRODUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt “generelle betingelser”)

 

I ANVENDELSESOMRÅDE 

1. Nærværende generelle betingelser kommer til anvendelse for alle leverancer af produkter og serviceydelser (i det følgende benævnt "produktet") fra Lund-Stougaard ApS (i det følgende benævnt "Lund-Stougaard"), med mindre andet er skriftligt aftalt. 

2. Nærværende generelle betingelser kommer til anvendelse sammen med enhver salgs- og/eller leveringsaftale mellem Lund-Stougaard og køber (herefter benævnt ”aftalen”). 

I tilfælde af fravigelser eller uoverensstemmelser mellem aftalen og nærværende generelle betingelser skal aftalen være gældende. 


II PRODUKTINFORMATION 

3. Kun informationer og data, som er inkluderet i aftalen og/eller nærværende generelle betingelser, er bindende for Lund-Stougaard. Alle informationer og data, som er indeholdt i produktbrochurer, prislister eller ethvert andet dokument, er kun bindende i det omfang, hvor disse ved henvisning er eksplicit inkorporeret i aftalen. 


III TEGNINGER, BILLEDER OG SPECIFIKATIONER 

4. Alle tegninger, billeder og tekniske specifikationer vedrørende produktet, som udleveres fra Lund-Stougaard, skal fortsat tilhøre Lund-Stougaard. Sådanne tegninger, billeder eller tekniske specifikationer må kun anvendes til det, der var formålet med overdragelsen, og disse må ikke uden Lund-Stougaard’s skriftlige samtykke kopieres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.


IV LEVERING 

5. Er leveringsklausul aftalt i aftalen, fortolkes denne i henhold til INCOTERMS 2010. 

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er samtlige leverancer fra Lund-Stougaard ab fabrik (INCOTERMS 2010). 

Leverancer i rater fra Lund-Stougaard er tilladt, med mindre andet er skriftligt aftalt i aftalen. 


V REGLER OG KRAV 

6. Alle regler og krav fastsat af offentlige myndigheder, som vedrører produktet, skal udtrykkeligt anføres i aftalen, hvis disse skal være bindende i forholdet mellem Lund-Stougaard og køber. 

Køber bærer risikoen ved enhver ændring i sådanne regler og/eller krav efter aftalens indgåelse. I tilfælde af ændringer i sådanne regler og/eller krav efter aftalens indgåelse forestår Lund-Stougaard på købers anmodning, men med forbehold for prisændringer, rimelige foranstaltninger med henblik på at ændre produktet i overensstemmelse dermed. Nærværende bestemmelse skal dog ikke forstås således, at Lund-Stougaard er forpligtet til at foretage en sådan ændring. 


VI LEVERINGSTID, FORSINKELSE 

7. Levering skal finde sted senest på den i aftalen anførte dato. Hvis der ikke er aftalt leveringstid, skal levering finde sted på en dato, som Lund-Stougaard finder rimelig. 

8. Såfremt en leverance fra Lund-Stougaard bliver forsinket, og Lund-Stougaard modtager meddelelse herom fra køber, eller såfremt Lund-Stougaard forventer ikke at kunne levere produktet til den aftalte leveringstid, skal Lund-Stougaard uden ugrundet ophold give køber meddelelse herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen samt fastsættelse af en tillægsperiode af rimelig varighed, inden for hvilken levering vil finde sted. Såfremt Lund-Stougaard ikke foretager levering inden for en sådan tillægsperiode, er køber berettiget til helt eller delvis at hæve aftalen. 

9. Retten til at hæve aftalen er købers eneste rettighed i tilfælde af forsinkelse fra Lund-Stougaard’s side. Køber har ingen øvrige rettigheder som følge af en sådan forsinkelse. 

10. Såfremt køber forventer, at han ikke vil være i stand til at modtage produktet til den aftalte leveringstid, skal køber uden ugrundet ophold give Lund-Stougaard meddelelse herom med angivelse af årsagen hertil og et tidspunkt, hvor køber vil kunne modtage leverancen. 

11. I forbindelse med købers manglende modtagelse af leverancen kan Lund-Stougaard fastsætte en endelig periode af rimelig varighed, inden for hvilken køber skal modtage leverancen. Såfremt køber ikke modtager leverancen inden udløbet af en sådan periode, kan Lund-Stougaard hæve aftalen helt eller delvis. Herudover er Lund-Stougaard under alle omstændigheder berettiget til konventionalerstatning svarende til 15% af købesummen. I tilfælde af at Lund-Stougaard påføres et tab på mere end 15% af købesummen, skal køber endvidere holde Lund-Stougaard skadesløs for et sådant tab. 

12. Såfremt køber ikke modtager leverancen til den aftalte leveringstid, skal denne betale den del af købesummen, som forfalder på leveringstidspunktet, som om levering havde fundet sted. Lund-Stougaard skal sørge for, at produktet opbevares for købers regning og risiko.


VII BETALING 

13. Med mindre andet er aftalt, skal købesummen erlægges senest på leveringsdagen. 

14. Uanset betalingsmåden anses betaling for at have fundet sted, når hele det udestående beløb er uigenkaldeligt krediteret på Lund-Stougaard's konto. 

15. Betaler køber ikke til aftalt tid, har Lund-Stougaard fra forfaldsdagen krav på morarente. Rentesatsen er CIBOR (the Copenhagen Interbank Offered Rate) + 12% p.a. 

I ethvert tilfælde af for sen betaling fra købers side kan Lund-Stougaard efter eget skøn midlertidigt ophøre med at opfylde enhver af sine forpligtelser i henhold til aftalen, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Lund-Stougaard skal uden ugrundet ophold give køber meddelelse om et sådant ophør. 

16. Enhver forsinket betaling fra købers side anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvorefter Lund-Stougaard er berettiget til at hæve aftalen og til at kræve erstatning for det påførte tab.

 

VIII EJENDOMSFORBEHOLD 

17. Alle produkter forbliver Lund-Stougaard’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoens overgang. 


IX GARANTIFORPLIGTELSER 

18. Lund-Stougaard skal afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i henhold til punkterne 19-25 nedenfor (i det følgende benævnt "manglen"). 

19. Køber er forpligtet til at give Lund-Stougaard meddelelse om enhver mangel, så snart køber har opdaget eller burde have opdaget manglen. Meddelelse herom skal indeholde en beskrivelse af manglens beskaffenhed samt en Lund-Stougaard faktura som dokumentation for, at produktet er købt hos Lund-Stougaard. 

20. Under alle omstændigheder er køber forpligtet til at give Lund-Stougaard meddelelse om enhver mangel inden for 18 måneder fra datoen for levering af produktet fra Lund-Stougaard. Såfremt der ikke gives rettidig meddelelse herom, mister køber retten til at påberåbe sig enhver mangel. 

21. Lund-Stougaard kan efter eget skøn vælge enten at levere et erstatningsprodukt eller at reparere det mangelfulde produkt. Alle reparationer eller leverancer af erstatningsprodukter sker på det oprindeligt aftalte leveringssted for produktet. 

Såfremt Lund-Stougaard ikke inden for rimelig tid efter at have modtaget meddelelse om manglen har leveret et erstatningsprodukt eller repareret det mangelfulde produkt, skal køber ved meddelelse til Lund-Stougaard fastsætte en tillægsperiode af rimelig varighed, inden for hvilken Lund-Stougaard skal levere et erstatningsprodukt eller reparere produktet. 

Såfremt Lund-Stougaard ikke kan levere et erstatningsprodukt eller reparere produktet inden for den af køber fastsatte tillægsperiode, er køber berettiget til enten: 

A) at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen på op til 10% eller 

B) at hæve aftalen, forudsat at manglen udgør en væsentlig misligholdelse fra Lund-Stougaard’s side. 

22. Et mangelfuldt produkt eller dele heraf, som er blevet erstattet af Lund-Stougaard, stilles til Lund-Stougaard’s disposition og bliver dennes ejendom.

23. Lund-Stougaard er ikke ansvarlig for nogen mangel, der opstår som følge af enhver brug af produktet, som ikke er i overensstemmelse med de i aftalen forudsatte arbejdsforhold eller anden ukorrekt anvendelse af produktet. Lund-Stougaard´s ansvar omfatter ikke eventuelt driftstab, tidstab, avancetab eller lignende inddirekte tab relateret til produktet.

24. Lund-Stougaard’s ansvar omfatter ikke mangler, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering eller fejlagtig reparation udført af køber eller ændringer, som er udført uden Lund-Stougaard’s skriftlige accept. Lund-Stougaard’s ansvar omfatter ikke normal slitage og forringelse. 

25. KØBER HAR IKKE ANDRE RETTIGHEDER END DE I PUNKTERNE 19-24 ANFØRTE, SOM TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE GARANTIER. UNDTAGET ER SÅDANNE GARANTIER, SOM LIGGER I AFTALTE SPECIFIKATIONER OG GARANTIER, DER ER PÅBUDT VED LOV.

 

X PRODUKTANSVAR 

26. Lund-Stougaard's ansvar for død, personskade eller tingskade forårsaget af mangler ved produktet er begrænset til det ansvar, som er fastlagt i EU’s produktansvarslovgivnings ufravigelige regler. 

27. Lund-Stougaard har intet ansvar for tingskade forvoldt af produktet, efter at dette er leveret, og mens det er i købers besiddelse. Lund-Stougaard er ikke ansvarlig for nogen skade på produkter fremstillet af køber eller på produkter, hvori købers produkter er del. Lund-Stougaard pådrager sig intet produktansvar i henhold til dansk retspraksis. 

28. Såfremt Lund-Stougaard pådrager sig et ansvar over for tredjemand for skade som anført i ovenstående punkter, er køber forpligtet til at holde Lund-Stougaard skadesløs. 

29. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i forbindelse med skade som beskrevet i de tre forudgående punkter, skal denne part straks underrette den anden part herom skriftligt. 

Lund-Stougaard og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forvoldt af produktet, dog altid under forudsætning af at sådanne krav baserer sig på EU’s produktansvarslovgivnings ufravigelige regler.


XI FORCE MAJEURE 

30. Begge parter er berettiget til at indstille opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, i det omfang en sådan opfyldelse forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld af en eller flere af følgende omstændigheder: brand, krig (hvad enten denne er erklæret eller ej), militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner i kraftforbrug, arbejdskonflikter samt mangler ved eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i nærværende punkt nævnte omstændigheder eller øvrige omstændigheder, som parterne ikke er herre over, og som påvirker parternes muligheder for at opfylde aftalen (i det følgende benævnt “Force Majeure"). 

Omstændigheder som anført i nærværende punkt, uanset om disse er opstået før eller efter aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse. 

31. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig Force Majeure, straks og skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. 

Såfremt Force Majeure forhindrer køber i at opfylde sine forpligtelser, skal denne holde Lund-Stougaard skadesløs for omkostninger, som Lund-Stougaard pådrager sig for at sikre og beskytte produktet, såvel som for øvrige omkostninger forårsaget af den midlertidige indstilling af de kontraktlige forpligtelser. 

32. Uanset hvad der i øvrigt følger af nærværende generelle betingelser, er enhver af parterne berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse har været indstillet i henhold til punkt 30 i mere end seks måneder. 


XII FORVENTET MANGLENDE OPFYLDELSE 

33. Uanset de øvrige bestemmelser i nærværende betingelser vedrørende indstilling af opfyldelse er begge parter berettiget til at indstille opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, såfremt det klart fremgår af omstændighederne, at den anden part ikke vil opfylde sine forpligtelser. Den part, som indstiller sin opfyldelse af aftalen, skal straks underrette den anden part herom skriftligt. 


XIII FORTROLIGHED 

34. Begge parter skal behandle alle oplysninger, som modtages fra den anden part i henseende til produktet eller aftalen, fortroligt, dog til enhver tid under forudsætning af, at de modtagne oplysninger ikke er offentligt tilgængelige. 


XIV DRIFTSTAB ETC. 

35. Der gælder intet ansvar for nogen af parterne over for den anden part, for så vidt angår pønalt begrundet erstatning, indirekte erstatning, erstatning af specielle tab, driftstab, inklusive men ikke begrænset til driftstab som følge af nedsat produktion, forringet overskud, nedsat brug, tab af indtjening, mistet goodwill og mistede kontrakter. 


XV LOVVALG OG TVISTER 

36. Nærværende betingelser og ethvert kontraktforhold mellem Lund-Stougaard og køber i forbindelse hermed skal reguleres i henhold til FN’s aftalelov af 1980 om internationalt varesalg (CISG) og i henhold til Danmarks materielle lovgivning, for så vidt angår anliggender, som ikke reguleres af CISG. 

Enhver tvist og ethvert krav opstået som følge af eller i forbindelse med nærværende generelle betingelser og ethvert kontraktforhold mellem Lund-Stougaard og køber i forbindelse hermed skal afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)" af en enkelt voldgiftsmand, som udnævnes af instituttet i overensstemmelse med nævnte regler. 

Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftssagen behandles i København, og det sprog, der anvendes i forbindelse hermed, skal være dansk eller engelsk. 

Uanset det ovenfor anførte kan Lund-Stougaard efter eget skøn kræve, at enhver tvist skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København eller en hvilken som helst anden national domstol i et land, hvor køber opretholder et forretningssted. 


01/2023